خرید بسته

 • رایگان رایگان

  شما با خرید این بسته قادر به استفاده از ۱ نردبان خواهید بود

  شما با تاخیر یک ماهه از هم میتوانید سوالات خود را نردبان کرده تا در صفحه اول سایت نمایش داده شوند(ماهی یکبار)

 • 20000تومان ویژه

  شما با خرید این بسته قادر به استفاده از ۵ نردبان به قیمت ۲۰ هزار تومان خواهید بود

  شما با تاخیر روزانه (یک روزه) میتوانید پنج مرتبه سوالات خود را نردبان کرده تا در صفحه اول سایت نمایش داده شوند

 • زرین پال ارسال پرداخت شما به حساب زرین پال ما انتخاب