مدال ها

سیستم امتیازات

وقتی که مردم بر روی پست های شما رای مثبت ارسال می کنند شما ارزشمندتر خواهید شد

 • +2
  ارسال سوال
 • +5
  سوال رای مثبت بگیرد
 • +10
  پاسخ رای مثبت بگیرد
 • +15
  پاسخ پذیرفته و برگزیده شود

سیستم مدال ها

وقتی که مردم بر روی پست های شما رای مثبت ارسال می کنند شما ارزشمندتر خواهید شد

فول پروفسور
10000
امتیاز مورد نیاز
شما می توانید:

ویرایش سوالات دیگر افراد

رای منفی دادن ( هزینه 2 امتیاز بر روی پاسخ ها و سوالات شما)

ویرایش پاسخ های دیگر افراد

رای مثبت

ارسال دیدگاه

پروفسور
4000
امتیاز مورد نیاز
شما می توانید:

ویرایش سوالات دیگر افراد

رای منفی دادن ( هزینه 2 امتیاز بر روی پاسخ ها و سوالات شما)

ویرایش پاسخ های دیگر افراد

رای مثبت

ارسال دیدگاه

متخصص
2000
امتیاز مورد نیاز
شما می توانید:

ویرایش سوالات دیگر افراد

رای منفی دادن ( هزینه 2 امتیاز بر روی پاسخ ها و سوالات شما)

ویرایش پاسخ های دیگر افراد

رای مثبت

ارسال دیدگاه

دکتر
1500
امتیاز مورد نیاز
شما می توانید:

ویرایش سوالات دیگر افراد

رای منفی دادن ( هزینه 2 امتیاز بر روی پاسخ ها و سوالات شما)

ویرایش پاسخ های دیگر افراد

رای مثبت

ارسال دیدگاه

کارشناس ارشد
1000
امتیاز مورد نیاز
شما می توانید:

ویرایش سوالات دیگر افراد

رای منفی دادن ( هزینه 2 امتیاز بر روی پاسخ ها و سوالات شما)

ویرایش پاسخ های دیگر افراد

رای مثبت

ارسال دیدگاه

کارشناس
200
امتیاز مورد نیاز
شما می توانید:

ویرایش سوالات دیگر افراد

رای منفی دادن ( هزینه 2 امتیاز بر روی پاسخ ها و سوالات شما)

ویرایش پاسخ های دیگر افراد

رای مثبت

ارسال دیدگاه

کاردان
100
امتیاز مورد نیاز
شما می توانید:

ویرایش سوالات دیگر افراد

رای منفی دادن ( هزینه 2 امتیاز بر روی پاسخ ها و سوالات شما)

ویرایش پاسخ های دیگر افراد

رای مثبت

ارسال دیدگاه

آشنا
20
امتیاز مورد نیاز
شما می توانید:

ویرایش سوالات دیگر افراد

رای منفی دادن ( هزینه 2 امتیاز بر روی پاسخ ها و سوالات شما)

ویرایش پاسخ های دیگر افراد

رای مثبت

ارسال دیدگاه

تازه وارد
0
امتیاز مورد نیاز
شما می توانید:

ویرایش سوالات دیگر افراد

رای منفی دادن ( هزینه 2 امتیاز بر روی پاسخ ها و سوالات شما)

ویرایش پاسخ های دیگر افراد

رای مثبت

ارسال دیدگاه